Pályázatok

EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

 • A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
 • A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 2. – 2020. szeptember 30.
 • Támogatás mértéke: 100%

Amelyre intézményünk sikeresen pályázott. 

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia kulcsindikátora. Hazánk vállalása, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti az arányt. A stratégia célkitűzéseihez illeszkedve a kiemelt projekt célja: ágazati, helyi közösségi együttműködések kialakítása által olyan komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása a bevont köznevelési intézményekben, amelyek által csökken az ott tanulók lemorzsolódási kockázata, hozzásegítik a tanulókat végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez, továbbá az Oktatási Hivatal által működtetett területi és helyi szintű pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során:

 • A bevont köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú oktatási-nevelési intézmények) komplex támogató fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.
 • A bevont intézményekben a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása, iskolai és későbbi munkaerőpiaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása.
 • A köznevelési intézmények hálózatosodásának elősegítése.
 • Az Oktatási Hivatal által működtetett területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése, a befogadó oktatási célú fejlesztés érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének elősegítése.

A projekt beavatkozásai a konvergencia régiókra irányulnak, és a 2020-ban elérendő tagállami vállalás által figyelembe vehető korcsoportnak (18-24 év) a jelenleg megfelelő életkori csoportját célozzák.

A projekt eredményeként:

 • 450 köznevelési intézményben komplex és differenciált alapú intézményfejlesztés révén javul a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés;
 • a köznevelési intézmények egymástól való tanulása, a köznevelési intézmények partneri kapcsolatai megerősödnek és fejlesztésre kerülnek, jó gyakorlatok adaptálhatóvá válnak;
 • a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókhoz kapcsolódó pedagógiai szolgáltatás kínálat fejlődik,
 • az Oktatási Hivatal területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltatásai és módszertani kínálata bővül;
 • a befogadó nevelés-és oktatásszervezés megteremtéséhez kapcsolódó intézkedések a hozzá kapcsolódó eljárások, képzések modellezhetővé válnak.

Digitális környezet a köznevelésben

A Felhívás kódszáma: EFOP-3.2.3-17

Sikeresen pályáztunk.

Magyarország Kormányának felhívása a köznevelési intézményfenntartók számára, az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat a munkaerőpiacon, felsőoktatásban, egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre felkészítő minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése, tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egész életen át tartó tanulás ösztönzése érdekében. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények digitális pedagógiai módszertanokat támogató eszközöknek a köznevelési intézményekben történő pilot jellegű bevezetésével és beválás-vizsgálatával tervezi megvalósítani jelen

Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 70 000 000 Ft -110 000 000 Ft
 • közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen

Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít;

 A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

 • a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális
 • társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a
 • munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre;
 • a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállításához;
 • a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához; továbbá vállalják, hogy
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Határtalanul Program

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

Intézményünk Horvátországra írt pályázatot és sikeres lett, diákjaink áprilisba utaznak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a HATÁRTALANUL! program keretében meghívásos pályázatot hirdet a magyarországi és a Kárpát-medence határon túli magyarlakta településeinek diákjai és kísérőik Magyarországra történő utazásának támogatására, összhangban.

A pályázat célja:

 A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja elősegíteni. 1.2. Önkéntes kultúra erősítése képzési programokon keresztül a Kárpát-medence területén helyi közösségekben aktív szerepet vállaló diákok részére. 1.3. Anyaországi élmények által a nemzeti identitás erősítése és kortárs emberekkel való kapcsolatok kialakítása.

Intézményünk (Gimnázium) Erdélybe írt pályázatot és sikeres lett, diákjaink áprilisba utaznak.